Cấp nước Hải Phòng


Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (Văn phòng Công ty)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (Văn phòng Công ty)
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Hiệu

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:- Tên cổ đông: Nguyễn Văn Hiệu- Số CMND/Số ĐKSH: 031159055- Địa chỉ: Số 2/22/389 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng- Sổ lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.700 cổ phần (Bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm cổ phần)
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (từ ngày 01.01.2018 đến 30.06.2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018 (từ ngày 01.01.2018 đến 30.06.2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018
Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng năm 2018 (từ ngày 01.01.2018 đến ngày 30.06.2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 (Văn phòng Công ty)

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 (Văn phòng Công ty)
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:
Thông báo thay đổi nhân sự (Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ theo Biên bản số 14/BB-HĐQT và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Thông báo thay đổi nhân sự (Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:Bổ nhiệm:- Ông Trần Việt Cường- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải...
Công bố doanh nghiệp kiểm toán

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội doanh nghiệp thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 và kỳ soát xét 6 tháng ngày 30/06/2018 cho Công ty là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (Gửi Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (Gửi Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công văn về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền (Gừi UB Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Công văn về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền (Gừi UB Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 (Văn phòng Công ty)

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 (Văn phòng Công ty)
Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty năm 2017 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty năm 2017 (Đã được kiểm toán)
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới các quý cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới các quý cổ đông của Công ty ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Cấp nước HP thông báo TTLK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán HN

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính Văn phòng quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Văn phòng quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017
Giải trình lợi nhuận sau thuế

Giải trình lợi nhuận sau thuế
Thành lập Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 8

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-CNHP ngày 24/10/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 8. Công ty xin được báo cáo và công bố thông tin như sau:- Công ty Quyết định thành lập Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 8 (chi tiết kèm theo Quyết định số 488/QĐ-CNHP ngày 24/10/2017 đính kèm). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017
Báo cáo tài chính Văn phòng Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính Văn phòng Quý III năm 2017
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017
Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Công ty năm 2017

Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Công ty năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2017
Báo cáo tài chính văn phòng quý II.2017

Báo cáo tài chính văn phòng quý II.2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017Thông báo thay đổi nhân sựThông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi cổ tức năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo Tài chính quý I năm 2017

Báo cáo Tài chính quý I năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2016 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính Văn phòng năm 2016 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính Văn phòng năm 2016 (Đã được kiểm toán)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới các quý cổ đông của Công ty ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đạo hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo về việc kết quả mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo về việc kết quả mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ
Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016, cả năm 2016 và kế hoạch công tác quý I/2017

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016, cả năm 2016 và kế hoạch công tác quý I/2017
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
Công văn về việc thay người đại diện phần vốn nhà nước và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội việc thay người đại diện phần vốn nhà nước và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty như sau:
Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ
Thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch công tác quý IV/2016

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch công tác quý IV/2016
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty quý III và 9 tháng đầu năm 2016

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty quý III và 9 tháng đầu năm 2016
Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III năm 2016

Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III năm 2016
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Báo cáo tài chính quý III năm 2016
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thế Vinh

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thế Vinh
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2016

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được soát xét)
Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng Công ty

Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng Công ty kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được soát xét)
Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Ch

Thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố năm 2016. Ngày 02/8/2016, Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2016
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2016

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2016
Biên bản họp Hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi và bổ sung lần thứ I)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi và bổ sung lần thứ I)
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Báo cáo tài chính Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015
Thông báo về việc chia cổ tức năm 2015 bằng tiền

Thông báo về việc chia cổ tức Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng năm 2015 bằng tiền
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Báo cáo Tài chính Văn phòng Công ty năm 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo Tài chính Văn phòng Công ty năm 2015 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Thông báo kết quả về việc mua cổ phiếu của người có liên quan cổ đông nội bộ

Thông báo kết quả về việc mua cổ phiếu
Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo về việc Công ty hoàn thành đăng ký chứng khoán tập chung tại trung tâm lưu ký chứng khoán

Thông báo về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập chung

Phương án hoạt động SXKD 3 năm sau cổ phần hóa của Công ty Cấp nước Hải Phòng

Phương án hoạt động SXKD 3 năm sau cổ phần hóa
Quy chế bầu cử tại đại hội đồng cổ đông lần I

Quy chế bầu cử tại đại hội đồng cổ đông lần I
Một số quyết định liên quan đến Đại hội đồng cổ đông lần thứ I thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Một số quyết định liên quan đến Đại hội đồng cổ đông lần thứ I
Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, sáng 19/8/2014, tại Trường chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho trên 500 cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

Sáng 11 tháng 7 năm 2014, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com