Cấp nước Hải PhòngCông bố thông tin

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Hiệu

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:- Tên cổ đông: Nguyễn Văn Hiệu- Số CMND/Số ĐKSH: 031159055- Địa chỉ: Số 2/22/389 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng- Sổ lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.700 cổ phần (Bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm cổ phần)
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:
Thông báo thay đổi nhân sự (Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ theo Biên bản số 14/BB-HĐQT và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Thông báo thay đổi nhân sự (Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:Bổ nhiệm:- Ông Trần Việt Cường- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải...
Công bố doanh nghiệp kiểm toán

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội doanh nghiệp thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 và kỳ soát xét 6 tháng ngày 30/06/2018 cho Công ty là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (Gửi Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (Gửi Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam)
Công văn về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền (Gừi UB Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Công văn về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền (Gừi UB Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)
Thành lập Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 8

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-CNHP ngày 24/10/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 8. Công ty xin được báo cáo và công bố thông tin như sau:- Công ty Quyết định thành lập Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 8 (chi tiết kèm theo Quyết định số 488/QĐ-CNHP ngày 24/10/2017 đính kèm). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới các quý cổ đông của Công ty ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đạo hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo về việc kết quả mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo về việc kết quả mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ
Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ
Công văn về việc thay người đại diện phần vốn nhà nước và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội việc thay người đại diện phần vốn nhà nước và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty như sau:
Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ
Thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thế Vinh

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thế Vinh
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2016
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2016

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2016
Biên bản họp Hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi và bổ sung lần thứ I)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi và bổ sung lần thứ I)
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Thông báo về việc chia cổ tức năm 2015 bằng tiền

Thông báo về việc chia cổ tức Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng năm 2015 bằng tiền
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Thông báo kết quả về việc mua cổ phiếu của người có liên quan cổ đông nội bộ

Thông báo kết quả về việc mua cổ phiếu
Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

Thông báo về việc Công ty hoàn thành đăng ký chứng khoán tập chung tại trung tâm lưu ký chứng khoán

Thông báo về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập chung

Phương án hoạt động SXKD 3 năm sau cổ phần hóa của Công ty Cấp nước Hải Phòng

Phương án hoạt động SXKD 3 năm sau cổ phần hóa
Quy chế bầu cử tại đại hội đồng cổ đông lần I

Quy chế bầu cử tại đại hội đồng cổ đông lần I
Một số quyết định liên quan đến Đại hội đồng cổ đông lần thứ I thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Một số quyết định liên quan đến Đại hội đồng cổ đông lần thứ I
Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com