Cấp nước Hải Phòng


Phương án hoạt động SXKD 3 năm sau cổ phần hóa của Công ty Cấp nước Hải Phòng
20/03/2015
PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SXKD 3 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
  
Kính thưa: Quý vị cổ đông
 
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng, tôi xin trình bày phương án SXKD 3 năm sau cổ phần hóa của Công ty như sau:
1. Phương án lao động:
Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (30/09/2014), tổng số lao động của Công ty là 1.151 người. Sau khi chuyển đổi sang mô hình cổ phần, Công ty sẽ sử dụng hết số lao động trên.
2. Chính sách đối với người lao động:
- Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động và các chính sách của Công ty.
3. Tổ chức bộ máy sau cổ phần hóa:
- Đại hội đồng cổ đông: cơ quan quyền lực cao nhất.
- Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên, đứng đầu là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên
- 05 đ/c Phó tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, đầu tư, kỹ thuật, dự án, XNSXN An Dương.
- 11 Phòng ban nghiệp vụ và 14 Chi nhánh, xí nghiệp. Ngoài ra còn có: Công ty CPKD nước sạch số 2 và MNN Minh Đức
- Các tổ chức đoàn thể: Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội CCB
4.1. Mục tiêu phát triển sản xuất
- Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, phát triển thị trường và có các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược phát triển công ty, từng bước đưa công ty phát triển và tăng trưởng bền vững.
 - Xây dựng đơn giá sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật từng ngành quy định, đề nghị các ngành liên quan trình UBND thành phố ra quyết định phê duyệt làm cơ sở thực hiện.
 - Thực hiện chủ trương đa ngành, đa nghề. Công ty tập trung nghiên cứu để phát triển thêm một số ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
4.2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 đến 2017 của Công ty        
STT
Các chỉ tiêu chính
ĐVT
Dự kiến kế hoạch năm
2015
2016
2017
I
CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT NƯỚC MÁY
 
 
 
 
1
Sản lượng nước máy sản xuất
1.000 m3
63.321
65.248
67.681
2
Sản lượng nước máy thương phẩm
1.000 m3
54.422
56.055
58.297
3
Tỷ lệ thất thoát bình quân
%
13,5
13,4
13,2
4
Giá bán nước máy bình quân
Đồng/m3
10.082
10.082
11.090
II
CÁC CHỈ TIÊU CHUNG
 
 
 
 
1
Lao động và thu nhập
 
 
 
 
1.1
Tổng số lao động
Người
1.165
1.180
1.192
1.2
Thu nhập bình quân/người/tháng
Triệu đồng
7,6
7,7
7,8
2
Nộp Ngân sách nhà nước
Triệu đồng
81.235
84.443
92.655
 
Trong đó: Phí thoát nước
Triệu đồng
65.000
67.000
73.000
III
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH
 
 
 
 
1
Tổng tài sản
Triệu đồng
1.002.719
979.581
963.141
2
Vốn Chủ sở hữu (Vốn điều lệ)
Triệu đồng
742.069
742.069
742.069
3
Tổng doanh thu
Triệu đồng
572.476
588.690
669.792
4
Chi phí sản xuất kinh doanh
Triệu đồng
522.865
530.324
602.769
5
Lợi nhuận trước thuế
Triệu đồng
49.612
58.366
67.023
6
Tỷ suất LN trước thuế trên doanh thu
%
8,7
9,9
10,0
7
Tỷ suất LN trước thuế trên vốn CSH (Vốn điều lệ)
%
6,7
7,9
9,0
8
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Triệu đồng
10.035
10.873
12.605
9
Lợi nhuận sau thuế
Triệu đồng
39.577
47.492
 54.418
 9.1
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)
Triệu đồng
3.958
4.749
5.442
 9.2
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)
Triệu đồng
3.958
4.749
5.442
 9.3
Trích quỹ dự phòng tài chinh (5%)
Triệu đồng
1.979
2.375
2.721
9.4
Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức (bao gồm cả phần vốn Nhà nước)
Triệu đồng
29.683
35.619
40.814
10
Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến
%
4
4,8
5,5
 
4.3. Dự kiến Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2015 – 2017
Dự kiến giai đoạn 2015 – 2017, Công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản khoảng hơn 20 dự án với tổng số vốn đầu tư là 1.373 tỷ đồng (đặc biệt là dự án ADB).
Ngoài ra, trong thời gian tới Công ty dự kiến sẽ góp 25% vốn liên doanh với Công ty TAKAGI Nhật Bản để thực hiện các dự án bể lọc BCF và phân phối các sản phẩm ngành nước.
5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký:
Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các thành viên khác được trả theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Dự kiến thù lao của Chủ tịch HĐQT năm đầu tiên (tính từ thời điểm Đại Hội lần đầu) là: 9.000.000 đ/tháng (bằng với thù lao năm 2014 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng).
Trên đây là phương án SXKD của Công ty 3 năm sau cổ phần hóa.

 

Xin trân trọng báo cáo.
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com