Cấp nước Hải Phòng


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017
26/04/2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017   Tải về

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017       Tải về

Thông báo thay đổi nhân sự                                Tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi cổ tức năm 2016      Tải về

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web