Cấp nước Hải Phòng


Thông báo về việc thực hiện mẫu Hợp đồng DVCN và Điều kiện giao dịch chung DVCN trên địa bàn thành phố Hải Phòng
09/07/2018

 

Chi tiết mẫu Hợp đồng DVCN:             Tải về

Chi tiết Điều kiện giao dịch chung DVCN:    Tải về

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web