Cấp nước Hải PhòngBáo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính văn phòng quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính văn phòng quý 3 năm 2020
Báo có tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (Đã kiểm toán)

Báo có tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính văn phòng bán niên năm 2020 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính văn phòng bán niên năm 2020 (Đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020
Báo cáo tài chính hợp cộng quý 2 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp cộng quý 2 năm 2020
Báo cáo tài chính văn phòng quý 2 năm 2020

Báo cáo tài chính văn phòng quý 2 năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020
Báo cáo tài chính Văn phòng quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính Văn phòng quý 1 năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính văn phòng năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính văn phòng năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính văn phòng quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính văn phòng quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính văn phòng quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính văn phòng quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019
Báo cáo tài chính văn phòng bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính văn phòng bán niên năm 2019
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính văn phòng quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính văn phòng quý 2 năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính văn phòng quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính văn phòng quý 1 năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính văn phòng năm 2018 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính văn phòng năm 2018 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý IV năm 2018
Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 22 - 23.11.2018

Xí nghiệp An Dương, Chi nhánh Hải Phòng 3, Hải Phòng 4, Hải Phòng 6, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (Văn phòng Công ty)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (Văn phòng Công ty)
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (từ ngày 01.01.2018 đến 30.06.2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018 (từ ngày 01.01.2018 đến 30.06.2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018
Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng năm 2018 (từ ngày 01.01.2018 đến ngày 30.06.2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 (Văn phòng Công ty)

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 (Văn phòng Công ty)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 (Văn phòng Công ty)

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 (Văn phòng Công ty)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty năm 2017 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty năm 2017 (Đã được kiểm toán)
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017
Báo cáo tài chính Văn phòng quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Văn phòng quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017
Giải trình lợi nhuận sau thuế

Giải trình lợi nhuận sau thuế
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017
Báo cáo tài chính Văn phòng Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính Văn phòng Quý III năm 2017
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017
Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Công ty năm 2017

Báo cáo tài chính bán niên Văn phòng Công ty năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2017
Báo cáo tài chính văn phòng quý II.2017

Báo cáo tài chính văn phòng quý II.2017
Báo cáo Tài chính quý I năm 2017

Báo cáo Tài chính quý I năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2016 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính Văn phòng năm 2016 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính Văn phòng năm 2016 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Báo cáo tài chính quý III năm 2016
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2016

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được soát xét)
Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng Công ty

Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng Công ty kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được soát xét)
Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức chuyến đi tình nguyện xanh tại Cao Bằng

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn năm 2016, trong 3 ngày từ 26 - 28/4/2016, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức chuyến đi tình nguyện và giao lưu văn hóa thể thao tai tỉnh Cao Bằng
Báo cáo tài chính Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
Báo cáo Tài chính Văn phòng Công ty năm 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo Tài chính Văn phòng Công ty năm 2015 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán
Hội nghị BCH phiên họp thứ nhất

Hội nghị BCH phiên họp thứ nhất
Lễ công bố Quyết định nâng cấp Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng thành Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hả

Lễ công bố Quyết định nâng cấp Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng thành Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng.Lễ công bố Quyết định nâng cấp Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng thành Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng.

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com