Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính Quý I năm 2016

Báo cáo Tài chính Văn phòng Công ty năm 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo Tài chính Văn phòng Công ty năm 2015 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

Các tin tức nổi bật