Công bố thông tin

Quyết định về việc kéo dài thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hữu Dũng

Quyết định về việc kéo dài thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hữu Dũng

Thông báo về người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Thông báo về người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Công văn công bố doanh nghiệp kiểm toán năm 2021

Công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét tài chính năm 2021.

Quy chế công bố thông tin - Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thông tin

Các tin tức nổi bật