Công bố thông tin

Thông báo và quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Thông báo và quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Công văn công bố doanh nghiệp kiểm toán năm 2022

Công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét tài chính năm 2022.

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Văn Bợ

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: - Tên cổ đông: Phạm Văn Bợ - Số CMND: 031058000167 - Số lượng sở hữu: 5.600 cổ phần

Điều lệ tổ chức và hoạt động động Công ty CP Cấp nước Hải Phòng cập nhật sửa đổi bổ sung lần thứ ba (Hợp nhất điều lệ gốc và các bản sửa đổi)

Điều lệ tổ chức và hoạt động động Công ty CP Cấp nước Hải Phòng cập nhật sửa đổi bổ sung lần thứ ba (Hợp nhất điều lệ gốc và các bản sửa đổi)

Các tin tức nổi bật