Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin

Kể từ ngày 1/11/2020, ông Đinh Xuân Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, Trợ lý Chủ tịch HĐQT là người được ủy quyền phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Mạnh Linh

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Mạnh Linh như sau:

Công văn về việc công bố doanh nghiệp kiểm toán

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông, đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 và kỳ soát xét 6 tháng ngày 30/6/2020 cho Công ty CP Cấp nước Hải Phòng là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.Trân trọng!

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo tới Quý cổ đông về thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Hồng Dương:- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 393.100 cổ phiếu- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 103.500 cổ phiếu- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 496.600 cổ phiếu.Trân trọng thông báo!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Công văn về việc người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (mã chứng khoán HPW) xin được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

Thông báo kết quả mua cổ phiếu của người nội bộ (ông Vũ Hồng Dương)

Thông báo kết quả mua cổ phiếu của người nội bộ (ông Vũ Hồng Dương)

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ (ông Vũ Hồng Dương)

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ (ông Vũ Hồng Dương)

Công văn báo cáo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (Mã chứng khoán: HPW) xin được báo cáo và công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông của Công ty về việc Công ty được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất tới ngày 30/06/2020. Công ty trân trọng thông báo!

Các tin tức nổi bật