Công bố thông tin

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Văn Bợ

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: - Tên cổ đông: Phạm Văn Bợ - Số CMND: 031058000167 - Số lượng sở hữu: 5.600 cổ phần

Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

Công văn gửi UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội, các quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

Công văn gửi UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội, các quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

Thông báo gửi cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo gửi cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo gửi Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Các tin tức nổi bật