Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán VN)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công văn vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông 2019 (Gừi UB Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Công văn vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông 2019 (Gừi UB Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn về việc cơ cấu lại một số đơn vị trong Công ty

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin về việc như sau:

Công bố thông tin về việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

Công bố thông tin về việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

Các tin tức nổi bật