Công bố thông tin

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Hiệu

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:- Tên cổ đông: Nguyễn Văn Hiệu- Số CMND/Số ĐKSH: 031159055- Địa chỉ: Số 2/22/389 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng- Sổ lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.700 cổ phần (Bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm cổ phần)

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Thông báo thay đổi nhân sự (Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ theo Biên bản số 14/BB-HĐQT và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Thông báo thay đổi nhân sự (Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:Bổ nhiệm:- Ông Trần Việt Cường- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Công bố doanh nghiệp kiểm toán

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội doanh nghiệp thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 và kỳ soát xét 6 tháng ngày 30/06/2018 cho Công ty là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Các tin tức nổi bật