Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông báo về việc chia cổ tức năm 2015 bằng tiền

Thông báo về việc chia cổ tức Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng năm 2015 bằng tiền

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Các tin tức nổi bật