Công bố thông tin

Quy chế bầu cử tại đại hội đồng cổ đông lần I

Quy chế bầu cử tại đại hội đồng cổ đông lần I

Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông

Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông

Các tin tức nổi bật