Công bố thông tin

Công văn gửi UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội, các quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

Công văn gửi UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội, các quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

Thông báo gửi cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo gửi cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo gửi Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Quyết định về việc kéo dài thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hữu Dũng

Quyết định về việc kéo dài thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hữu Dũng

Thông báo về người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Thông báo về người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Các tin tức nổi bật