Công bố thông tin

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin

Kể từ ngày 1/11/2020, ông Đinh Xuân Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, Trợ lý Chủ tịch HĐQT là người được ủy quyền phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Mạnh Linh

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Mạnh Linh như sau:

Công văn về việc công bố doanh nghiệp kiểm toán

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông, đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 và kỳ soát xét 6 tháng ngày 30/6/2020 cho Công ty CP Cấp nước Hải Phòng là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.Trân trọng!

Các tin tức nổi bật