Công bố thông tin

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo tới Quý cổ đông về thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Hồng Dương:- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 393.100 cổ phiếu- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 103.500 cổ phiếu- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 496.600 cổ phiếu.Trân trọng thông báo!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Công văn về việc người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (mã chứng khoán HPW) xin được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

Thông báo kết quả mua cổ phiếu của người nội bộ (ông Vũ Hồng Dương)

Thông báo kết quả mua cổ phiếu của người nội bộ (ông Vũ Hồng Dương)

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ (ông Vũ Hồng Dương)

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ (ông Vũ Hồng Dương)

Các tin tức nổi bật