Công bố thông tin

Công văn báo cáo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (Mã chứng khoán: HPW) xin được báo cáo và công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông của Công ty về việc Công ty được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020, chậm nhất tới ngày 30/06/2020. Công ty trân trọng thông báo!

Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo gửi UB Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch CK Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo gửi UB Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch CK Hà Nội về đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo gửi các cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo gửi các cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo bổ nhiệm lại nhân sự

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của Công ty như sau:

Các tin tức nổi bật