Công bố thông tin

Công văn về việc người đại diện phần vốn nhà nước

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (mã chứng khoán HPW) xin được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng từ ngày 01/02/2020 như sau:

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Lê Văn Lâm

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:- Họ và tên cổ đông: Lê Văn Lâm- Số CMND: 151556286 do công an Thái Bình cấp ngày 20/07/2013- Địa chỉ: số 20/147 Đoạn Xá 3, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng- Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 15.500 cổ phần

Thông báo về việc bán cổ phiếu của người nội bộ (Bà Trịnh Thị Mỵ)

Căn cứ theo thông báo ngày 04/10/2019 của Bà Trịnh Thị Mỵ, chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng về việc giao dịch cổ phiếu, Công ty xin được thông báo tới Quý cổ đông về thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Trịnh Thị Mỵ như sau:Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi giao dịch: 29.600 CP, tương ứng với 0,04% tổng số cổ phiếu của Công ty.Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến năm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.500 CP, tương ứng 0,003% tổng số cổ phiếu của Công ty.

Thông báo công bố doanh nghiệp kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông, đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 và ký soát xét 6 tháng ngày 30/06/2019 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Phạm Văn Thành

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau- Tên cổ đông: Phạm Văn Thành- Số ĐKSH: 031060001912- Địa chỉ: TDP 3 Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng- Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.900 cổ phần

Các tin tức nổi bật