Công bố thông tin

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Phạm Thị Mai Anh

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:- Tên cổ đông: Phạm Thị Mai Anh- Số ĐKSH: 031184003453- Địa chỉ: TDP 3 Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng- Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.300 cổ phần

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:- Tên cổ đông: Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Số ĐKSH: 031412843- Địa chỉ: Số 147/193 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng- Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.000 cổ phần

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông Lê Thị Thu Trang

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:- Tên cổ đông Lê Thị Thu Trang. Số CMND/ĐKSH: 031297560. Số lượng sở hữu: 35.000 cổ phần

Thông báo về việc kết quả mua cổ phiếu của người nội bộ (Ông Vũ Hồng Dương)

Thông báo về việc kết quả mua cổ phiếu của người nội bộ (Ông Vũ Hồng Dương)

Thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới quý cổ đông về thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Hồng Dương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

Các tin tức nổi bật