Báo cáo quản trị

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2021

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2021

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Năm 2020

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Các tin tức nổi bật