Báo cáo quản trị

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty quý III và 9 tháng đầu năm 2016

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty quý III và 9 tháng đầu năm 2016

Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III năm 2016

Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III năm 2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Các tin tức nổi bật