Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Các tin tức nổi bật