Kết quả kiểm tra chất lượng

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 19 - 21/7/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà từ ngày 15 - 16/7/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 15 - 16/7/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà từ ngày 15 - 16/7/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 12 - 14/7/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 12 - 14/7/2021 NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 08 - 09/7/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 08 - 09/7/2021 NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 05 - 07/7/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 05 - 07/7/2021 NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà

Các tin tức nổi bật