Kết quả kiểm tra chất lượng

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 04 - 06/5

Xí nghiệp An Dương, Chi nhánh Hải Phòng 3, Hải Phòng 4, Hải Phòng 6, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Chi nhánh Cấp nước Cát Bà

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm ngày từ ngày 28 - 29/4

Xí nghiệp An Dương, Chi nhánh Hải Phòng 3, Hải Phòng 4, Hải Phòng 6, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Chi nhánh Cấp nước Cát Bà

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 25 - 27/4

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 25-27.4

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 21 - 22/4

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 21 - 22/4

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 19 - 20/4

XN An Dương, Chi nhánh Hải Phòng 3, Hải Phòng 4, Hải Phòng 6

Các tin tức nổi bật