Kết quả kiểm tra chất lượng

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 11 - 13/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 11 - 13/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 07-08/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 07 - 08/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 04 - 06/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 04-06/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 30/6 - 01/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 30/6-01/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 27-29/6/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 27-29/6/2022

Các tin tức nổi bật