Kết quả kiểm tra chất lượng

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 23-24/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 23-24/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 20 - 22/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 20 - 22/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 16-17/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày16-17/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 13-15/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 13-15/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 09-10/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 09-10/6/2022

Các tin tức nổi bật