Kết quả kiểm tra chất lượng

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 06-08/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 06-08/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 02-03/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 02-03/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 30/5 - 01/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 30/5 - 01/6/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 26-27/5/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 26-27/5/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 23-25/5/2021

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 23-25/5/2022

Các tin tức nổi bật