Kết quả kiểm tra chất lượng

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B NMN Vĩnh Bảo 1 tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B NMN Vĩnh Bảo 1 tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B NMN Vĩnh Bảo 2 tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B NMN Vĩnh Bảo 2 tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B NMN Ngũ Lão tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B NMN Ngũ Lão tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Nhà máy nước Hưng Đạo tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Nhà máy nước Hưng Đạo tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3 tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3 tháng 4 năm 2022

Các tin tức nổi bật