Kết quả kiểm tra chất lượng

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Nhà máy nước Cầu Nguyệt tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Nhà máy nước Cầu Nguyệt tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Nhà máy nước Cái Giá tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Nhà máy nước Cái Giá tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Nhà máy nước An Dương tháng 4 năm 2022

Kết quả phân tích mẫu nước các chỉ tiêu giám sát B Nhà máy nước An Dương tháng 4 năm 2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 19-20/5/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 19-20/5/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 16-18/5/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 16-18/5/2022

Các tin tức nổi bật