Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016, cả năm 2016 và kế hoạch công tác quý I/2017