Công ty CP Cấp nước HP thông báo TTLK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

                                                                          THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253.745.377                                  Fax: 02253.823.748

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Mã chứng khoán: HPW

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông     

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                             

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên giấy mời họp

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên giấy mời họp

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên giấy mời họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

+ Trụ sở: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cnhp@vnn.vndangninh2002@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.


Các tin tức liên quan