Đảng bộ Công ty gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách hồ Chí Minh vào hoạt động SXKD của Công ty

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng luôn gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị với hoạt động SXKD của Công ty, coi đây là điều kiện để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hướng đến mục tiêu đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ cấp nước trong tình hình mới.


Các tin tức liên quan