Đầu tư hạ tầng cấp nước khu vực Bắc Sông Cấm

        Hạng mục xây dựng HTCN Bắc Sông Cấm gồm các hợp phần: xây dựng mới Nhà máy nước Ngũ Lão công suất 25.000m³/ngày tại xã Ngũ Lão, lắp đặt 11.087km đường ống truyền dẫn cấp nước và xây dựng mới Trạm bơm tăng áp Tân Dương có công suất 15.000m³/ngày tại xã Tân Dương. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của Dự án nâng cấp, mở rộng HTCN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2 với mục tiêu phục vụ phát triển khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp góp phần đưa huyện Thủy Nguyên sớm trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trong những năm tới


Các tin tức liên quan