Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông

 Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông lần thứ I thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Xem file đính kèm dưới đây)


Các tin tức liên quan