Quyết định về việc kéo dài thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hữu Dũng

Quyết định về việc kéo dài thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hữu Dũng


Các tin tức liên quan