Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu tham gia HĐQT Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025     Tải về
Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025   Tải về

Các tin tức liên quan