Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Phiếu xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cố đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi và bổ sung lần thứ I)       Tải về
 
 

Các tin tức liên quan