Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   Tải về

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   Tải về

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   Tải về

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   Tải về

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016  Tải về

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  Tải về


Các tin tức liên quan