Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017   Tải về

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017    Tải về

Phiếu xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017    Tải về

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017    Tải về

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017    Tải về

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017    Tải về

 


Các tin tức liên quan