Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018   Tải về

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018       Tải về   

Phiếu xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018     Tải về
 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018        Tải về
 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018    Tải về
 
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018    Tải về
 

 


Các tin tức liên quan