Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Bắc Sơn, Ngọc Sơn ngày 19 - 22/4/2021Các tin tức liên quan