Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Ngọc Xuyên, Bàng La

 


Các tin tức liên quan