Thông báo cấp nước không ổn định phường Đông Hải 1 ngày 21 - 24/9/2021Các tin tức liên quan