Thông báo cấp nước không ổn định phường Ngọc Sơn, Bắc Sơn, Trường Sơn ngày 18.11

 


Các tin tức liên quan