Thông báo cấp nước không ổn định phường Thượng Lý, Trại Chuối ngày 30/5/2021Các tin tức liên quan