Thông báo cấp nước không ổn định từ NMN Cầu Nguyệt ngày 28.11

 


Các tin tức liên quan