Thông báo gửi Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020