Thông báo gửi Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022Các tin tức liên quan