Thông báo tạm ngừng cấp nước các khu vực quận Đồ Sơn, Dương Kinh ngày 22.11

 


Các tin tức liên quan