Thông báo và quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Thông báo và quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hải Phòng


Các tin tức liên quan